Oglas o izdavanju u zakup prostora u izletištu Potok

0

Na osnovu Rešenja Gradskog veća grada Jagodina o odobravanju na korišćenje prostora ispod vodopada sa prilazom broj 001138086 2024 79201 003 000 000 001 usvojenom na 242. sednici održanoj dana 08.04.2024.godine i Odluke Nadzornog odbora javnog preduzeća o raspisivanju oglasa za izdavanje u zakup prostora u izletištu Potok putem prikupljanja pismenih ponuda i Odluke direktora, JP „Zoološki vrt“ u Jagodini raspisuje

O G L A S
O IZDAVANjU U ZAKUP PROSTORA U IZLETIŠTU POTOK
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

1. Partija 1 – prostor ispod vodopada sa prilazom u izletištu Potok u ulici Vuka Bojovića bb u Jagodini, koji se nalazi na kp 578 KO Jagodina, po početnoj ceni zakupnine od 1.700 (slovima: hiljadu i sedam stotina) eura bez PDV-a na mesečnom nivou u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
– u zakupninu prostora nije uračunat porez na dodatu vrednost;
– prostor će biti dat u zakup ponuđaču koji ponudi najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou,
– period izdavanja: od dana potpisivanja ugovora do 31.08.2024. godine sa opcijom produženja perioda izdavanja do 01.10.2024.godine u zavisnosti od vremenskih uslova.

2. Partija 2 – tezge sa frižiderima u izletištu Potok, veličine 36 m2, koje se nalaze u ulici Vuka Bojovića bb u Jagodini, na kp 578 KO Jagodina, po početnoj ceni od 600 (slovima: šest stotina ) eura bez PDV-a na mesečnom nivou u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;
– u zakupninu prostora nije uračunat porez na dodatu vrednost;
– prostor će biti dat u zakup ponuđaču koji ponudi najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou;
– period izdavanja: od dana potpisivanja ugovora do 31.08.2024. godine sa opcijom produženja perioda izdavanja do 01.10.2024.godine u zavisnosti od vremenskih uslova.

3. Partija 3 – nadstrešnica površine 54 m2 u izletištu Potok, koja se nalazi u ulici Vuka Bojovića bb u Jagodini, na kp 578 KO Jagodina, po početnoj ceni od 100 (slovima: stotinu ) eura bez PDV-a na mesečnom nivou u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;
– u zakupninu prostora nije uračunat porez na dodatu vrednost;
– prostor će biti dat u zakup ponuđaču koji ponudi najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou;
– period izdavanja: od dana potpisivanja ugovora do 31.08.2024. godine sa opcijom produženja perioda izdavanja do 01.10.2024.godine u zavisnosti od vremenskih uslova.

Ukoliko učesnik koji je ponudio najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou, a pisanim putem odustane od date ponude ili po pozivu ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda treba da sadrži podatke o podnosiocu ponude i to:

a) za preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje, adresu, broj lične karte i jedinstveni matični broj građana, rešenje o upisu preduzetnika u registar Agencije za privredne registre, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenjenom PIB-u ukoliko je u sistemu PDV-a, kontakt telefon;

b) za pravna lica: naziv i sedište pravnog lica, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar Agencije za privredne registre, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenjenom PIB-u ukoliko je u sistemu PDV-a, kontakt telefon;

v) za fizička lica: ime i prezime, adresa, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, kopiju lične karte i kontakt telefon;

-punomoćje lica koje zastupa podnosioca ponude;
-iznos zakupnine koja se nudi.

Ponude moraju biti dostavljene u JP „Zoološki vrt“ u Jagodini najkasnije do 26.04.2024. godine do 09:00 časova.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno „PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA U IZLETIŠTU POTOK U JAGODINI – ZA PARTIJU __“ na adresi: JP „Zoološki vrt“, ulica Mije Seferovića br.2, 35.000 Jagodina.

Nepotpune i neblagovremene pismene ponude biće odbačene.

Otvaranje ponuda obaviće se dana 26.04.2024. godine u 10:30 časova u prostorijama JP „Zoološki vrt“ u Jagodini, upravna zgrada.

Prethodni tekstSve što treba da znate pre nego što pozovete šlep službu
Sledeći tekstVozač izašao iz auta i pesnicom udario pešaka ispred B3 zgrade

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime