NA PRODAJU POSLOVNI PROSTOR NLB BANKE U GLAVNOJ ULICI U JAGODINI

0

REAM d.o.o. u ime i za račun NLB Banka AD Beograd raspisuje – JAVNI OGLAS
RADI PRODAJE NEPOKRETNOSTI PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

1. Predmet prodaje:

Nepokretnost u svojini Prodavca NLB Banke AD Beograd u obimu udela 1/1 se nalazi u Jagodini, u ul. Knjeginje Milice br. 13 i upisana je u Listu nepokretnosti br. 11997 KO Jagodina:

• Poslovni prostor ukupne korisne površine 135,34 m2, nastao objedinjavanjem poslovnog prostora finansijskih usluga br.1/3 i br.6, na prvom spratu zgrade br.1 poslovnih usluga spratnosti Po+Pr+2+Pk, na k.p. 3830/2 KO Jagodina.

Predmetni poslovni prostor se sastoji od ulaza, toaleta, čajne kuhinje, hodnika i kancelarijskog prostora koji čine 5 odvojenih kancelarija. Nepokretnost je bila u upotrebi kao deo ekspoziture NLB Banke.


Uslovi prodaje

Nepokretnosti se prodaju, u postojećem – „viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

S tim u vezi, sva zainteresovana lica mogu zatražiti dodatane informacije i obaveštenja i izvršiti uvid u stanje nepokretnosti radnim danima od 10 do 14h počev od dana oglašavanja u dnevnim novinama, a zaključno sa 21.02.2020. godine, pod uslovom prethodnog pisanog obraćanja i najave Zastupniku Prodavca na e-mail adresu minimun 24 h pre željenog termina: [email protected] (kontakt osoba Bojana Kostandinović, telefon 060 /349 69 21).

Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.

Troškovi overe kupoprodajnog ugovora kod javnog beležnika i drugi eventualni troškovi koji mogu proizaći iz realizacije ovog pravnog posla padaju na teret kupca.

2. Uslovi prijavljivanja

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa.
Uredna i potpuna pisana obavezujuća ponuda mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude i priloge:
• za fizička lica: ime i prezime, matični broj, adresa prebivališta, očitana ličnu kartu i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju;
• za pravna lica: naziv i sedište, kopija rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopija ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopija rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju (PIB), ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor) i njegov potpis, bilans stanja i uspeha.

Učesnik uz ponudu mora da dostavi i dokaz o posedovanju novčanih sredstava mimimalno u visini 50% od ponuđenog iznosa na računu kod poslovne banke kod koje ima račun na dan davanja ponude. Ukoliko je podnosilac ponude fizičko lice potrebno je da dostavi informaciju iz kojih sredstava planira da izvrši isplatu.

Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili predajom u sedište Zastupnika Prodavca: REAM d.o.o., Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165/v, I sprat i to do 21.02.2020. godine, radnim danima od 09.00 do 15.00h (lično dostavljanje).

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: „Ponuda za kupovinu nepokretnosti u Jagodini, ul. Knjeginje Milice – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Ponuda u kojoj cena nije navedena, ili je data opisno neće se razmatrati. Ponuda mora da sadrži i rok za isplatu kupoprodajne cene i da bude data kao obavezujuća a u skladu sa ZOO.

Prodavac zadržava pravo da poništi postupak po ovom javnom oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Prodavac neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužan da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi zainteresovano lice kao učesnik ovog oglasa eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku.

3. Izbor najpovoljnijeg ponuđača

Postupak prikupljanja ponuda sprovodi Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača (u daljem tekstu: Komisija).

Otvaranje prispelih ponuda izvršiće se komisijski najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka oglasa.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kuporodajne cene i rok isplate kupoprodajne cene.

Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača utvrđuje redosled važećih ponuda. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu, Prodavac zadržava diskreciono pravo da izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko na oglas pristigne samo jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 15 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.

U roku od 14 (četrnaest) dana od dana donošenja odluke nadležnih o izboru najpovoljnijeg
Ponuđača, učesnike oglasa će Zastupnik Prodavca pismeno obavestiti o izboru najpovoljnije ponude.

U Beogradu, dana 07.02.2020. godine

REAM d.o.o. Novi Beograd

Prethodni tekstNaglo startovao auto i udario policajca
Sledeći tekstDA LI SNS U PARAĆINU POD PRETNJOM TRAŽI NOVAC OD PRIVREDNIKA?

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime