JAGODINA DAJE U ZAKUP FOAJE KULTURNOG CENTRA! MESEČNO 3.000 EVRA!

0

IZDAJE SE galerija i foaje Kulturnog centra u Jagodini u ul Kneginje Milice 25. Radi se o poznatom kafeu galeriji u centru grada, a period davanja u zakup je tri godine. U sklopu galerije je i bašta pored glavne ulice. Ovo mesto idealno je za ugostiteljski objekat gde mogu biti izlagana i umetnička dela. Mesto je pogodno za književne večeri, muzičke večeri i slične sadržaje koji stavljaju akcenat na kulturu. Kontakt telefon: 035/251-588, lokal 133. Pogledajte kompletne podatke:

Daje se u zakup, na period od 3 godine putem raspisivanja oglasa za prikupljanje pismenih ponuda poslovni prostor u Jagodini u ul. Kneginje Milice br. 25 – „Kafe Galerija Kulturnog centra“.

I PODACI O POSLOVNOM PROSTORU
Poslovni prostor se nalazi u Jagodini u ul. Kneginje Milice
broj 25,na kp.br. 3839/1, K.O. Jagodina.

– Poslovni prostor je u prizemlju, površine 320 m2 sa terasom površine 265,8 m2, sa kompletnim inventarom za obavljanje ugostiteljskih usluga zakupca. Zakup se ne odnosi na kancelarijski prostor, sanitarne prostorije i prostor biletarnice.
– Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vreme u viđenom stanju i za obavljanje ugostiteljskih usluga.
– Zakupac se obavezuje da zasnuje radni odnos sa zatečenim osobljem Kafe Galerije Kulturnog centra – 8 radnika, a u skladu sa propisima o radnim odnosima.
– Kulturni centar zadržava pravo:
*da u okviru svoje osnovne delatnosti i redovnih aktivnosti koristi galerijski prostor i foaje koji su neodvojivi deo Kulturnog centra;
* da u okviru svoje osnovne delatnosti i redovnih aktivnosti ustupa galerijski prostor i prostor foajea sa ili bez naknade, a uz prethodnu i blagovremenu najavu zakupcu.
Za sve vreme ovakvog korišćenja prostora zakupac ima pravo da obavlja svoje ugostiteljske usluge, korisnicima usluga zakupodavca i zakupca po svom cenovniku.
– Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca, a svi troškovi adaptacije zakupljenog poslovnog prostora padaju na teret Zakupca.

KC 1Zakupodavac može odobriti izvođenje radova koji imaju karakter investicionog održavanja u skladu sa Uredbom („Službeni glasnik RS“ br. 24/12), i Odlukom o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini („Službeni glasnik grada Jagodina“ br. 13/12), a što se sve bliže reguliše ugovorom o zakupu, odnosno aneksom ugovora.

– Poslovni prostor može se razgledati svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova, a uvid u dokumentaciju u isto vreme i u poslovnoj zgradi JP Direkcija za izgradnju, Jagodina, ul. Braće Dirak broj 46, kancelarija br. 6.

II NAJNIŽI IZNOS MESEČNE ZAKUPNINE (POČETNA
VISINA ZAKUPNINE) JE 3.000 evra mesečno, u dinarskoj protivvrednosti evra na dan otvaranja ponuda, bez uračunatog PDV-a, kao visina mesečne zakupnine za prvi mesec zakupa, a za naredne mesece ugovoreni iznos zakupnine se utvrđuje u dinarskoj protivvrednosti evra na dan fakutisanja.

III OBAVEZNI SADRŽAJ PONUDE, NAČIN PODNOŠENjA
I POSTUPAK

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Iznos zakupnine koji
se nudi ne može biti niži od početne visine zakupnine iz tačke II
ove odluke.

Ponuda obavezno mora da sadrži.

1. a) za fizička lica: ime i prezime, adresa, br. lične karte,
JMBG, broj telefona, potpis;

b) za preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje, adresa,
broj lične karte i JMBG, naziv i sedište radnje, matični
broj, broj telefona, kopiju rešenja o upisu radnje u
registar privrednih subjekata kod nadležnog organa, kopiju
potvrde o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom
evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopije
ugovor o otvaranju i vođenju računa kod svih poslovnih
banaka, potpis ovlašćenog lica i pečat;

v) za pravna lica: naziv i sedište, broj telefona, matični
broj, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar
privrednih subjekata kod nadležnog organa zajedno sa
podacima o ovlašćenom licu za zastupanje, kopiju potvrde
o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom
evidentiranju za PDV, kuoliko je u sistemu PDV-a, kopije
ugovora o otvaranju i vođenju računa kod svih poslovnih
banaka, potpis ovlašćenog lica i pečat.

3.

2. U slučaju zastupanja, overeno specijalno punomoćje o zastupanju.

3. Ponuđeni iznos zakupnine koji ne može biti manji od početnog iznosa zakupnine.

4. Izjavu o prihvatanju uslova iz oglasa.

5. Dokaz o uplaćenom garantnom iznosu (depozit) od 30.000,00 dinara.

Ponuda se podnosi u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u nedeljnom listu „Novi put“ obavezno na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici JP Direkcija za izgradnju, Jagodina, ul. Braće Dirak broj 46. Postupak sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda i neposredne pogodbe radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini, obrazovana rešenjem br. 031-543/13-01 od 01.11.2013.godine.
Ponuda se dostavlja Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda i neposredne pogodbe radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini u zatvorenoj koverti sa vidljivom oznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI KNEGINjE MILICE BR. 25“, poziv na broj: 463-11/2015-02, na adresu JP Direkcija za izgradnju, Jagodina, ul. Braće Dirak broj 46. Na poleđini koverte navodi se naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefon. Neblagovremene ili neuredne (nepotpune) ponude se odbacuju. Ponuda se smatra neblagovremenom ako je podneta po isteku roka označenog u oglasu. Ponuda se smatra neurednom (nepotpunom) ako nema propisani obavezni sadržaj, ako nisu priloene sve tražene isprave, odn. ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom, ili su podaci dati suprotno oglasu, kao i koja je dostavljena u otvorenoj koverti i na kojoj nema vidljive tražene oznake. Podnosioci neblagovremenih, ili neurednih (nepotpunih) ponuda ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda.
Garantni iznos (depozit) od 30.000,00 dinara uplaćuje se na blagajni JP Direkcija za izgradnju, Jagodina, ul. Braće Dirak broj 46, ili tekući račun – korisnika grada Jagodina za zakup nepokretnosti, br. 840 – 742142843 – 86, poziv na broj 096, Uprava za trezor – Filijala Jagodina.
Uplaćeni garantni iznos (depozit) priznaje se kao deo ponuđene zakupnine najpovoljnijem ponuđaču, a ostalima se vraća u roku od dva dana od dana otvaranja ponuda.
Podnosilac ponude, odnosno lice koje je uplatilo garantni iznos gubi pravo na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa ako mu poslovni prostor bude dodeljen u zakup, a on ne zaključi ugovor o zakupu u predviđenom roku.
Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se ako se prijavi najmanje jedan učesnik. Otvaranje ponuda održaće se u poslovnoj zgradi JP Direkcija za izgradnju, Jagodina, ul. Braće Dirak broj 46, i postupku mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.
4.

Svi ponuđači se obaveštavaju o vremenu otvaranja ponuda. Pre početka otvaranja ponuda svi prisutni ponuđači su dužni da se legitimišu ličnom kartom, overenim punomoćjem, odnosno dokazom o upisu zakonskog zastupnika u registar nadležnog organa.
Nakon razmatranja prispelih ponuda, Komisija vrši izbor i proglašava najpovoljnijeg ponuđača, primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine. Ukoliko u postupku dva, ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.
O realizaciji postupka prikuljanja ponuda vodi se zapisnik i isti se preko nadležnog organa gradske uprave, dostavlja Gradonačelniku grada Jagodina, na osnovu čega donosi rešenje o davanju u zakup poslovnog prostora.
Protiv rešenja Gradonačelnika, nezadovoljni ponuđač u postupku prikupljanja ponuda, može podneti prigovor Gradskom veću, a odluka Gradskog veća je konačna.
Na osnovu konačnog rešenja i u skladu sa zakonom, najpovoljniji ponuđeč zaključuje sa zakupodavcem ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze. Na sve što nije obuhvaćeno ovom odlukom, odnosno oglasom, primenjivaće se odluka Skupštine grada Jagodina i Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime