IZDAJE SE U ZAKUP PROSTOR ISPOD VODOPADA, POGLEDAJTE USLOVE I KO IMA PRAVO UČEŠĆA

0

Na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Jagodina o odobravanju na korišćenje prostora ispod vodopada sa prilazom broj 023-151/2020-01 usvojenom na 226. sednici održanoj dana 15.05.2020.godine, Odluke Nadzornog odbora javnog preuzeća „Zoološki vrt“ u Jagodini i Odluke v.d. direktora , javno preuzeće „Zoološki vrt“ u Jagodini raspisuje

O G L A S

o prikupljanju pismenih ponuda za izdavanje u zakup

prostora ispod vodopada sa prilazom u izletištu Potok u ulici Vuka Bojovića bb u Jagodini, koji se nalazi na kp 578 KO Jagodina, po početnoj ceni zakupnine od 1.700 (slovima: hiljadu i sedam stotina) eura bez PDV-a na mesečnom nivou u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

– u zakupninu prostora nije uračunat porez na dodatnu vrednost;
– prostor će biti izdat u zakup ponuđaču koji ponudi najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou,
– period izdavanja: od dana potpisivanja ugovora do 01.10.2020. godine.

Ukoliko učesnik koji je ponudio najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou, a pisanim putem odustane od dostavljene ponude ili po pozivu ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda treba da sadrži:
-podatke o podnosiocu ponude i to:
a) za preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje, adresu, broj lične karte i jedinstveni matični broj građana, rešenje o upisu preduzetnika u registar Agencije za privredne registre, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenjenom PIB-u ukoliko je u sistemu PDV-a, kontakt telefon;
b) za pravna lica: naziv i sedište pravnog lica, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar Agencije za privredne registre, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenjenom PIB-u ukoliko je u sistemu PDV-a , kontakt telefon;
v) za fizička lica: ime i prezime, adresa, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, kopiju lične karte i kontakt telefon;

– punomoćje lica koje zastupa podnosioca ponude;
– iznos zakupnine koja se nudi.

Ponude moraju biti dostavljene u JP „Zoološki vrt“ u Jagodini najkasnije do 28.05.2020. godine do 13,00 časova.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno „PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA ISPOD VODOPADA SA PRILAZOM U IZLETIŠTU POTOK U JAGODINI“ na adresu: JP „Zoološki vrt“, ulica Vuka Bojovića bb, 35.000 Jagodina.

Nepotpune i neblagovremene pismene ponude biće odbačene.

Otvaranje ponuda obaviće se dana 28.05.2020. godine u 13,30 časova u prostorijama JP „Zoološki vrt“ u Jagodini, upravna zgrada.

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 035/244-728.

V.D.DIREKTORA
mast.ekon. Ivana Ristić Ilić

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime