VLADINA UREDBA O MERAMA VANREDNOG STANJA

0

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi
UREDBU
o izmeni i dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Član 1.
U Uredbi o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, br. 31/20, 36/20 i 38/20), član 4b menja se i glasi:
„Član 4b
Radi zaštite od širenja zaraznih bolesti, na teritoriji Republike Srbije zabranjuje se obavljanje:
1) javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju autobusima, osim posebnog linijskog prevoza, koje će privredni subjekti obavljati isključivo radi realizacije radnih zadataka zaposlenih;
2) međunarodnog i unutrašnjeg železničkog saobraćaja za prevoz putnika,
3) međunarodnog i domaćeg vodnog saobraćaja za prevoz putnika.
Zabrana iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne odnosi se na međumesni prevoz u drumskom saobraćaju, kao i na prevoz iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana za koji je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, dobijena dozvola ministra nadležnog za poslove saobraćaja.
Zabrana iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se odnosi na gradski i prigradski prevoz, ne odnosi se na prevoz za koji je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove saobraćaja, dobijena dozvola jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se prevoz obavlja.
Zahtev za prevoz iz stava 3. ovog člana podnosi se jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se prevoz obavlja.
Svi zahtevi, dozvole i prethodne saglasnosti se podnose, odnosno izdaju u elektronskoj formi, preko zvanične mejl adrese nadležnih organa.
Zahtev jedinice lokalne samouprave za dobijanje prethodne saglasnosti iz stava 3. ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja odmah po dobijanju zahteva, a najkasnije u roku od jednog sata od momenta prijema elektronskog zahteva.
Član 2.
Posle člana 4b dodaju se čl. 4v i 4g, koji glase:
„Član 4v
Novčanom kaznom od 1.500.000,00 do 2.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1) dozvoli ili izvrši sletanje na aerodrome i poletanje sa aerodroma u Republici Srbiji vazduhoplova koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, suprotno odredbi člana 4a ove uredbe.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz stava 1. ovog člana, podnosi inspektor nadležan za vazdušni saobraćaj.
Kazna izrečena za učinjeni prekršaj iz stava 1. ovog člana ne utiče na visinu odštetnog zahteva koji Republika Srbija, preko nadležnih organa u oblasti vazdušnog saobraćaja, može zahtevati od pravnog lica koje je prekršilo zabranu iz člana 4a stav 1. ove uredbe zbog pričinjene štete ili neizvršene obaveze ili drugih troškova nastalih usled izvršenog prekršaja.
Član 4g
Novčanom kaznom od 1.500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1) obavlja međumesni prevoz putnika autobusima, suprotno članu 4b ove uredbe;
2) obavlja međunarodni i unutrašnji železnički saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe;
3) obavlja međunarodni i domaći vodni saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako obavlja međunarodni i domaći vodni saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe.
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz stava 1. ovog člana, podnosi inspektor nadležan za drumski, odnosno železnički ili vodni saobraćaj.”
Član 3.
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 53-2764/2020
U Beogradu, 21. marta 2020. godine
Vlada
Predsednik Republike,
Aleksandar Vučić, s.r.
Predsednik Vlade,
Ana Brnabić, s.r.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime