Oglas o izdavanju u zakup prostora u izletištu „Potok“ putem prikupljanja pismenih ponuda

0

Na osnovu Rešenja Gradskog veća grada Jagodina o odobravanju na korišćenje prostora ispod vodopada sa prilazom broj 352-83/2023-01 usvojenom na 166. sednici održanoj dana 06.04.2023.godine, Odluke Nadzornog odbora javnog preduzeća o raspisivanju oglasa za izdavanje u zakup prostora u izletištu Potok putem prikupljanja pismenih ponuda i Odluke direktora, JP „Zoološki vrt“ u Jagodini raspisuje

O G L A S

O IZDAVANjU U ZAKUP PROSTORA U IZLETIŠTU POTOK
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

1. Partija 1 – prostor ispod vodopada sa prilazom u izletištu Potok u ulici Vuka Bojovića bb u Jagodini, koji se nalazi na kp 578 KO Jagodina, po početnoj ceni zakupnine od 1.700 (slovima: hiljadu i sedam stotina) eura bez PDV-a na mesečnom nivou u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
– u zakupninu prostora nije uračunat porez na dodatu vrednost;
– prostor će biti dat u zakup ponuđaču koji ponudi najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou,
– period izdavanja: od dana potpisivanja ugovora do 31.08.2023. godine sa opcijom produženja perioda izdavanja do 01.10.2023.godine u zavisnosti od vremenskih uslova.
2. Partija 2 – tezge sa frižiderima u izletištu Potok, veličine 36 m2, koje se nalaze u ulici Vuka Bojovića bb u Jagodini, na kp 578 KO Jagodina, po početnoj ceni od 420 (slovima: četiri stotine dvadeset) eura bez PDV-a na mesečnom nivou u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;
– u zakupninu prostora nije uračunat porez na dodatu vrednost;
– prostor će biti dat u zakup ponuđaču koji ponudi najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou;
– period izdavanja: od dana potpisivanja ugovora do 31.08.2023. godine sa opcijom produženja perioda izdavanja do 01.10.2023.godine u zavisnosti od vremenskih uslova.
3. Partija 3 – nadstrešnica površine 54 m2 u izletištu Potok, koja se nalazi u ulici Vuka Bojovića bb u Jagodini, na kp 578 KO Jagodina, po početnoj ceni od 55 (slovima: pedeset pet) eura bez PDV-a na mesečnom nivou u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;
– u zakupninu prostora nije uračunat porez na dodatu vrednost;
– prostor će biti dat u zakup ponuđaču koji ponudi najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou;
– period izdavanja: od dana potpisivanja ugovora do 31.08.2023. godine sa opcijom produženja perioda izdavanja do 01.10.2023.godine u zavisnosti od vremenskih uslova.
Ukoliko učesnik koji je ponudio najviši iznos zakupnine na mesečnom nivou, a pisanim putem odustane od date ponude ili po pozivu ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.
Ponuda treba da sadrži podatke o podnosiocu ponude i to:
a) za preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje, adresu, broj lične karte i jedinstveni matični broj građana, rešenje o upisu preduzetnika u registar Agencije za privredne registre, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenjenom PIB-u ukoliko je u sistemu PDV-a, kontakt telefon;
b) za pravna lica: naziv i sedište pravnog lica, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar Agencije za privredne registre, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenjenom PIB-u ukoliko je u sistemu PDV-a, kontakt telefon;
v) za fizička lica: ime i prezime, adresa, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, kopiju lične karte i kontakt telefon;
-punomoćje lica koje zastupa podnosioca ponude;
-iznos zakupnine koja se nudi.
Ponude moraju biti dostavljene u JP „Zoološki vrt“ u Jagodini najkasnije do 28.04.2023. godine do 09:00 časova.
Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno „PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA U IZLETIŠTU POTOK U JAGODINI – ZA PARTIJU __“ na adresi: JP „Zoološki vrt“, ulica Vuka Bojovića bb, 35.000 Jagodina.
Nepotpune i neblagovremene pismene ponude biće odbačene.
Otvaranje ponuda obaviće se dana 28.04.2023. godine u 10:30 časova u prostorijama JP „Zoološki vrt“ u Jagodini, upravna zgrada.

u Jagodini DIREKTOR J.P. „ZOOLOŠKI VRT“ JAGODINA 18.04.2023.godine mast.ekon. Ivana Ristić Ilić

 

Prethodni tekstBesplatni mamografski pregledi u Jagodini
Sledeći tekstRukometašice Jagodine gostuju u Boru

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime