DEČJI DODATAK ostvaruje jedan od roditelja odnosno staratelja, hranitelja koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno je osiguran preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo četvoro dece pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva.

 • Deca za koju se ostvaruje pravo ne mogu biti starija od 19 godina i moraju se redovno školovati u školama koje su u sistemu škola Republike Srbije.
 • Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu posedovati nepokretnosti osim odgovarajućeg stambenog prostora u kome žive koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva uvećane za još jednu sobu.
 • Podnosilac zahteva i članovi domaćinstva mogu posedovati poljoprivredno zemljište koje ne prelazi dva hektara po članu domaćinstva.
 • Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu posedovati novčana i druga likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

Od uticaja na ostvarivanje prava na dečiji dodatak su prihodi ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva. Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi cenzus.

DEČJI DODATAK
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)

Nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS.

 • CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. januara 2015. godine
  a) cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom – dalje: Zakon 8.043,30 /9.651,60
  b) cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede
  – član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 2,83 3,40
  – član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 6,62 7,94
  III NAKNADA ZA RAD HRANITELJA
  – za smeštaj jednog deteta 14.366,95
  – za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 8.841,20

NAKNADA za hranitelje

Uvećani cenzus odnosi se na za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu.

ažurirano 15.2.2015.  godine, izvor www.paragraf.rs

Dokumentacija potrebna za dobijanje dečjeg dodatka

Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosi se u opštinskoj – gradskoj službi dečije zaštite u mestu prebivališta roditelja i uz njega se prilažu sledeća dokumenta:

 • fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 • fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
 • fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
 • fotokopije overene zdravstvene knjižice podnosioca zahteva;
 • potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva;
 • potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
 • poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva;
 • dokaz o nezaposlenosti (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje i fotokopija radne knjižice);
 • školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvreda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 • dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.);
 • fotokopija kartice tekućeg računa.

Ako je potrebno, radi dokazivanja posebnog statusa, prilažu se i:

 • akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
 • akt o produženju roditeljskog prava;
 • dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja ( izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, presuda o razvodu braka, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove),
 • dokazi o starateljstvu, hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva).

Isplata dečijeg dodatka je na tekući račun Poštanske štedionice a korisnicima koji ga nemaju službenim putem otvara se poseban račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu.

Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od godinu dana. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

4 Komentara

 • Odgovori
  Srdjan
  4. aprila 2017.

  Interesuje me da li je bilo nekih promena u zakonu za obnovu decijeg dodatka,jer u opstini Raska mi sada traze vise od 20 kvm da se vodi od mene?

 • Odgovori
  Bojana
  12. juna 2017.

  Ništa meni ovde nije jasno. Šta znači da ne sme da pređe cenzus 8000 po članu a pre toga da podnosilac zahteva ne sme da pređe po članu 30 dečijih dodataka. Ja nisam zaposlena a suprug jeste ali ima platu oko 35000 i dodatni posao gde nema primanja na svoje ime već samo uplaćuje staž kao dodatnu delatnost. Mogu li ja da imam pravo ili ne na taj dodatak.

 • Odgovori
  Dragana
  9. septembra 2017.

  Molim vas da mi objasnite jer nerazumem nista ovde.koji iznos za tri meseca nesme da se predje da bi ostvarila pravo kao samohrana majka troje dece ,pritom zivim sa majkom koja neostvaruje nikakve prihode!? I da li alimentacija ulazi u prosek?

 • Odgovori
  11. oktobra 2017.

  Postovani,vise nisam u radnom odnosu i naredna 3 meseca primam sa biroa 15000 dinara,samohrana sam majka i imam alimentaciju od 10 000. Da li imam pravo na deciji dodatak_hvala puno